برنامه اردو سالیانه و جلسات آموزش خانواده  

 

 

برنامه اجرا  :  

  • اطلاع رسانی به اولیاء                                -  رضایت نامه     
  • هماهنگی بامکان بازدید                        - توجیه دانش آموزان نسبت به مکان واهداف بازدید
  • هماهنگی باسرویس و.......                          –   تقسیم مسئولیت مربیان وتبیین انتظارات  
  •   تدوین نظرسنجی                                   – ثبت وقایع (فیلم وعکس )

 

مسئول اجرا  :    مربی + معاون +  مربی بهداشت  + مستخدم

 

شیوه سنجش :   نظرسنجی بازدید